Algemene voorwaarden Esthers Restaurant aan Huis

A. Definities: in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. opdrachtnemer: de eenmanszaak Esthers Restaurant aan Huis, KvK 64613089.
  2. opdrachtgever: de contractspartij van de opdrachtnemer.
  3. factuursom: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde financiële vergoeding voor de uitvoering van de
   opdracht.
  4. de overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
B. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht. Hieronder zijn begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan Opdrachtnemer wordt verstrekt. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle
   (rechts)betrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer. Voor de uitvoering
   waarvan door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld.
  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn en/of
   vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
   Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige
   of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
   bepalingen in acht genomen.
  4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien dit schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
   is overeengekomen.
  5. Indien strijd mocht bestaan tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de
   bepalingen uit de Overeenkomst.
C. Offertes en aanbiedingen
  1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en herroepbaar. Alle offertes en aanbieden zijn geldig
   gedurende de in de offertes en aanbiedingen genoemde termijnen.
  2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan
   begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.
D. Overeenkomst van opdracht
  1. De acceptatie van een offerte door de Opdrachtgever geschiedt in alle gevallen per e-mail.
  2. Een Overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Opdrachtnemer is aanvaard.
  3. Opdrachtgever stemt ermee in, dat Opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zonodig met inschakeling van derden.

E. Producten en informatie
  1. Indien bepaalde producten niet leverbaar zijn, heeft Opdrachtnemer het recht om te zorgen voor een passende
   vervanging. Dit zonder overleg met de Opdrachtgever.
  2. De uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de door de Opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien
   de opgave van de Opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de
   eventuele gevolgen daarvan.
F. Verplichtingen van Opdrachtgever
  1. Indien diensten worden geleverd op of in een aan de Opdrachtgever toebehorende locatie, stelt Opdrachtgever de keuken,
   apparatuur, energie, gas, water e.d. kosteloos ter beschikking aan Opdrachtnemer. Het apparatuur e.d. dient in goede
   staat te zijn en behoorlijk te functioneren.
  2. Belastingen, Buma/Stemra-rechten, retributies en kosten van energie-, gas- en waterverbruik, riolering en
   afvalverwerkingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  3. Indien voor de uitvoering van de opdracht toestemming van een derde is vereist, draagt de Opdrachtgever voor zijn
   rekening zorg voor het verkrijgen van die toestemming. De Opdrachtgever verschaft Opdrachtnemer desgevraagd een
   kopie van de verkregen toestemming.
G. Annulering
  1. Annuleringen dienen per e-mail te geschieden.
  2. Opdrachten die op een ‘zaterdag’ worden uitgevoerd kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 21 dagen voor aanvang
   van de opdracht en overige opdrachten tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht. Eventuele voorschotten zullen worden
   geretourneerd.
  3. Bij te late annulering is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer ter zake van door Opdrachtnemer
   geleden nadeel (wegens gedane inkopen, aangeschafte zaken, voorbereiding en planning) als gevolg van de annulering
   van de opdracht. Deze vergoeding zal – indien van toepassing – worden verrekend met het betaalde voorschot:
   1) bij annulering van de opdracht op een zaterdag  – tot 21 dagen en bij annulering van de opdracht. Op een andere dag – tot 8 dagen voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 30% van de totale factuursom verschuldigd aan Opdrachtnemer;
   2) bij annulering van iedere opdracht tot 7 en 2 dagen voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever 75% van de
   totale factuursom verschuldigd aan Opdrachtnemer;
   3) bij annulering van iedere opdracht binnen 48 uur voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever 90% van de totale
   factuursom verschuldigd aan Opdrachtnemer.
H. Correcties op groepsgrootte
  1. Geef eventuele correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per e-mail dan wel telefonisch.
  2. Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen tot 4 dagen voor aanvang van de opdracht, kosteloos worden
   doorgegeven.
  3. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 4 dagen van tevoren of bij aanvang van de opdracht,
   worden de gasten voor 100% in rekening gebracht.
I. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst
  1. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
   (gedeeltelijk) te ontbinden indien en zodra de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige
   verplichting jegens Opdrachtnemer. Alsmede in geval van surseance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever,
   beslaglegging ten laste van Opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
  2. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Opdrachtnemer en
   Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst om die reden geheel of gedeeltelijk opschort of ontbindt, heeft
   Opdrachtnemer het recht om de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Een
   en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot uitoefening van een ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
  3. In geval Opdrachtnemer gebruik maakt van haar bevoegdheid genoemd onder lid a van dit artikel zijn de vorderingen op
   de Opdrachtgever direct opeisbaar. Bovendien is Opdrachtnemer harerzijds niet gehouden tot vergoeding van enige schade of
   schadeloosstelling van Opdrachtgever.
J. Overmacht
  1. Opdrachtnemer is niet gehouden om de Overeenkomst na te komen indien deze daartoe gehinderd wordt door
   overmacht.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
   wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan
   uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer
   begrepen: 1) het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht
   benodigde apparatuur; 2) storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gas- en
   energieleveringen; 3) ernstige arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer; 4) arbeidsongeschiktheid van personeel; 5)
   brand; 6) ongevallen; 7) transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het
   verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech; 8) beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook; 9)
   diefstal of inbraak; 10) wanprestatie door derden; 11) natuurrampen, waaronder overstromingen of aardbevingen; 12)
   oorlog of terrorisme; alsmede 13) iedere andere niet tot de normale handelsrisico te rekenen gebeurtenissen.
  3. Overmacht geeft Opdrachtnemer het recht om de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid
   aangepaste voorwaarden te verrichten.
  4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst
   opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.
  5. Overmacht verplicht Opdrachtnemer niet tot betaling van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.
  6. Voor zover Opdrachtnemer haar verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, dan is Opdrachtgever gehouden om – naar rato – een vergoeding te betalen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen.
K. Betaling, incassokosten en zekerheid
  1. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de Opdrachtnemer de betaling van een voorschot van 50% van de totale
   factuursom te verlangen.
  2. Betaling van facturen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever dienen zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te
   geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.
  3. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen alle
   buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering. Dit met een minimum van € 100,–, ten laste van de
   Opdrachtgever.
L. Aansprakelijkheid
  1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
   geregeld.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan doordat Opdrachtnemer
   is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of door
   Opdrachtgever ter beschikking gestelde ondeugdelijke apparatuur.
  3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te
   allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het desbetreffende
   geval aanspraak geeft, verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
  4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de
   aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot eenmaal de factuursom van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
   betrekking heeft.
  5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals inkomensderving, gederfde winst,
   gemiste besparingen en/of gemaakte extra kosten door de Opdrachtgever.
  6. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal
   Opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade
   ontstaan als gevolg van een hen toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. Opdrachtnemer is gerechtigd om
   mede namens Opdrachtgever de algemene voorwaarden van hulppersoon of derden te aanvaarden, ook indien deze
   algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid inhouden. De Opdrachtgever vrijwaart
   Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, die Opdrachtnemer inschakelt voor uitvoering van de Overeenkomst.
  7. De beperking van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als hiervoor vermeld geldt niet in geval de schade het gevolg is
   van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
M. Klachten en vervaltermijnen
  1. Eventuele klachten over de kwaliteit van eten- en/of drinkwaren dient Opdrachtgever onmiddellijk na levering aan
   Opdrachtnemer te melden. Hierdoor heeft Opdrachtnemer de gelegenheid de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke
   te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Opdrachtnemer heeft tot 5 dagen na levering het recht om de klacht
   schriftelijk en onder opgave van de aard en de grond van de klacht, alsook het tijdstip van ontstaan en de wijze van
   constatering van het gebrek, te melden aan Opdrachtgever. Hierna vervalt dit recht en wordt de klacht niet meer in
   behandeling genomen.
  2. Onverminderd het hierboven in lid 1 bepaalde, vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van
   Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer – en jegens de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van
   de overeenkomst betrokken derden – in verband met verrichte werkzaamheden. Dit in ieder geval twaalf maanden na het
   tijdstip waarop de Opdrachtgever bekend werd.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt in ieder geval uiterlijk twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn
   verricht.
N. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Nederlandse
   rechter te Rotterdam, tenzij de bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter dwingend bij wet is geregeld.